Окръжен съд Варна
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
В помощ на гражданите
Пресцентър
ОКРЪЖЕН СЪД
Състав на съда
Доклади и презентации за дейността на ВОС
Резултати от проверка на Инспектората при ВСС
Указател
Медийна политика на Окръжен съд Варна
История
Съдебни изпълнители
Банкови сметки
Вещи лица
Съдебни преводачи
Съдебни Заседатели
Информация за предстоящи дела
Обяви за конкурс
Профил на купувача
Помагала за съдебни служители
Примерни съдебни бланки
Такси събирани от съда
Постановени съдебни актове
Актове за 2015
Актове за 2014
Актове за 2013
Актове за 2012
Актове за 2011
Актове за 2010
Вътрешни правила
Декларации на съдебните служители по чл.12 от ЗПКИ
Районни съдилища
Варна
Девня
Провадия
Обществен съвет за строителство на нова Съдебна палата Варна
Предложения и сигнали
Сигнали за корупция
 ОКРЪЖЕН СЪД    Информация за предстоящи дела  
 Информация за

Всички насрочени дела /без фирмени/  
Насрочени дела от обществен интерес

В изпълнение на Решение на ВСС от 27/07/2006 година и съобразно заповед 
на Председателя на Варненски окръжен съд, разпределението на делата между 
съдиите се извършва на принципа на случайния подбор - чрез компютърна програма
 и според поредността на постъпването на делата . Изключение от този принцип 
са производствата по чл.161, чл.164, чл.165, чл.222 и чл.223 от НПК, които се разпределят 
на съдията, дежурен за съответния месец.

 Варна 9000, пл. "Независимост" № 2; тел. (052) 622 062; факс (052) 617 953  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР